Skip to content
Boston_Scientific_logo_white_tagline

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w trakcie spotkań Boston Scientific Polska

Boston Scientific Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 22, Warszawa (00-133) (dalej jako: „Boston Scietific”), działając w charakterze administratora danych będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w związku Państwa uczestnictwem oraz nagrywaniem spotkań (w tym odbywających się za pośrednictwem aplikacji online m.in. Microsoft Teams, Skype, Zoom).

Boston Scientific będzie przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych:

Dane udostępnione podczas spotkania – m.in. imię i nazwisko, wizerunek, dane kontaktowe lub inne dane podane podczas spotkania (rodzaj danych osobowych: ZWYKŁE).

Boston Scientific będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w sposób zgodny z prawem, przejrzysty i zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz uzupełniającymi przepisami prawa narodowego, które mają zastosowanie do przetwarzania danych osobowych objętych, lub związanych z niniejszą informacją (łącznie zwanymi dalej „Obowiązującymi przepisami o ochronie danych”).

Boston Scientific będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu organizacji i zapewnienia Państwa udziału w spotkaniu (w tym online), jak również udokumentowania przebiegu spotkania, a także w celu zabezpieczenia ew. roszczeń Boston Scietific w zw. z Państwa udziałem w spotkaniu oraz zachowania przejrzystości w zakresie Państwa udziału w danym spotkaniu.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Boston Scientific jest prawnie uzasadniony interes Boston Scientific jakim jest umożliwienie Państwu uczestnictwa w spotkaniu oraz późniejsza archiwizacja nagrania ze spotkania w celu zabezpieczenia ew. roszczeń oraz zachowania przejrzystości dot. Państwa udziału w danym spotkaniu.

Brak podania opisanych powyżej danych osobowych może uniemożliwić Państwu uczestnictwo w spotkaniach.

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane przez Boston Scientific do narzędzia używanego w celu przeprowadzania wewnętrznych audytów oraz w celu zachowania przejrzystości, zgodnie z postanowieniami naszej Polityki prywatności http://www.bostonscientific.com/en-EU/privacy-policy.html. W związku z tym, Państwa dane osobowe mogą być również udostępnione lub przekazane do Irlandii oraz do Stanów Zjednoczonych Ameryki (państwa, które nie zostało uznane za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przez Komisję Europejską), lecz wyłącznie w ramach grupy Boston Scientific (lista podmiotów dostępna jest pod adresem http://www.bostonscientific.com/en-EU/about-us/european-locations.html).

Boston Scientific może udostępnić Państwa dane osobowe także swoim usługodawcom (np. dostarczającym Boston Scientific usługi informatyczne), tacy usługodawcy będą przetwarzali dane osobowe wyłącznie zgodnie z instrukcjami Boston Scientific.

W celu przekazywania Państwa danych osobowych poza obszar UE/EOG w sposób zgodny z prawem, Boston Scientific stosuje standardowe klauzule ochrony danych w rozumieniu art. 46 ust. 2 pkt c RODO.

Boston Scientific podejmie odpowiednie administracyjne i techniczne oraz fizyczne środki w celu ochrony takich danych przez utratą, nieuprawnionym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem zgodnie z Obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia wszelkich ew. roszczeń dotyczących Państwa uczestnictwa w spotkaniu.

W dowolnym momencie są Państwo uprawnieni do wykonania praw przysługujących Państwu zgodnie z Obowiązującymi przepisami o ochronie danych, a w szczególności, zgodnie z RODO:

  • Prawo do dostępu: mają Państwo prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, to macie Państwo prawo do uzyskania dostępu do nich.
  • Prawo do sprostowania: mają Państwo prawo do sprostowania nieprawidłowych danych oraz uzupełnienia niekompletnych danych.
  • Prawo do żądania usunięcia: mają Państwo prawo do żądania usunięcia wszystkich lub wybranych danych osobowych dotyczących Pana/Pani.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania: mają Państwo prawo do żądania, aby Boston Scientific ograniczył sposób przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
  • Prawo do wyrażenia sprzeciwu: mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją; Boston Scientific nie będzie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Powyższe prawa mogą Państwo zrealizować kontaktując się z administratorem danych osobowych pod adresem siedziby wskazanej powyżej lub kontaktując się z Europejskim Inspektorem ds. Ochrony Danych Boston Scientific pod adresem EuropePrivacy@bsci.com lub listownie na adres:

Boston Scientific Ibérica, S.A. – European Data Protection Officer

Parque Empresarial Puerta de las Naciones

Calle Ribera del Loira, 38

28042 Madrid – Spain

Ponadto informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli uwacie Państwo, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza Obowiązujące przepisy o ochronie danych.

Jeżeli znajdują się Państwo poza UE/EOG, mogą Państwo zrealizować powyższe prawa kontaktując się z administratorem danych pod adresem jego siedziby wskazanym powyżej lub kontaktując się z Działem ds. Globalnej Polityki Prywatności pod adresem Globalprivacy@bsci.com lub listownie na adres:

Boston Scientific Corporation

Global Privacy Office/Legal

300 Boston Scientific Way

Marlborough, MA 01752 (USA)

REGULATIONS ON PERSONAL DATA PROCESSING

during Boston Scientific Poland meetings

The company Boston Scientific Polska sp. z o.o. seated at al. Jana Pawła II 22, Warsaw (00-133) (hereinafter: “Boston Scientific”), is the data controller in charge of the processing of your personal data in connection with your participation and the recording of meetings (in particular taking place via online applications including but not limited to Microsoft Teams, Skype, Zoom).

Boston Scientific processes the following of your personal data:

Data shared during the meeting – incl. name and surname, image, contact details or other data provided during the meeting (type of personal data: COMMON).

Boston Scientific shall process your personal data lawfully, fairly and in compliance with data protection/privacy laws and regulations, in particular with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (the “GDPR”) and supplementing national law provisions that apply to the processing of personal data as covered in or in relation to this information (collectively the “Applicable Data Protection Law”).

Boston Scientific will process your personal data for the purpose of organizing and ensuring your participation in the meeting (including online meetings), as well as documenting the course of the meeting, as well as to secure any claims of Boston Scietific in connection with your participation in the meeting and to be transparent about your participation in the meeting.

The legal bases for the processing of your personal data by Boston Scientific is the legitimate interest of Boston Scientific, which is enabling you to participate in the meeting and the subsequent archiving of the recording of the meeting in order to secure any claims and maintain transparency regarding your participation in a given meeting.

Failure to provide the personal data described above may prevent you from participating in the meetings

Your personal data may be transferred by Boston Scientific to its compliance management tool for internal audit and transparency purposes and handled in accordance with our Privacy Policy http://www.bostonscientific.com/en-EU/privacy-policy.html.  For this matter, your personal data may be accessed and/or transferred to Ireland and to the United States of America (a country which is not recognized as offering an adequate level of protection of personal data by the European Commission) but only within the Boston Scientific group (list of entities is available at http://www.bostonscientific.com/en-EU/about-us/european-locations.html). 

Boston Scientific may also share your personal data with its service providers (e.g., Boston Scientific IT service providers), such service providers will only process your personal data in accordance with Boston Scientific’s instructions.

To lawfully transfer your data outside the EU/EEA, Boston Scientific applied standard data protection clauses within the meaning of Article 46 section 2 subsection (c) of the GDPR.

Boston Scientific will take the appropriate administrative technical and physical measures to protect such data from loss, misuse, unauthorized access disclosure, alteration and destruction in accordance with Applicable Data Protection Law.

Your personal data will be processed until the expiry of any possible claims regarding your participation in the meeting.

You can exercise at any time your rights granted under Applicable Data Protection Law, and, in particular, the GDPR:

  • Right of access: you have the right to obtain confirmation as to whether or not your personal data is processed, and, if so, to request access to the personal data held on you.
  • Right to rectification: you have the right to have inaccurate personal data about you rectified or completed if it is incomplete.
  • Right to erasure of all or certain of your personal data.
  • Right to restriction of processing: you have the right to request from Boston Scientific that it limits the way it uses your personal data.
  • Right to object: you have the right to object, on grounds relating to your particular situation, at any time, to the processing of your personal data; and Boston Scientific may have to stop processing the data unless it demonstrates compelling legitimate grounds for the processing which override your interests, rights and freedoms or for the establishment, exercise or defence of legal claims.

You can exercise those rights by contacting the data controller at its registered address stated above or by contacting the European Data Protection Officer of Boston Scientific at EuropePrivacy@bsci.com or by postal mail at the following address:

Boston Scientific Ibérica, S.A. – European Data Protection Officer

Parque Empresarial Puerta de las Naciones

Calle Ribera del Loira, 38

28042 Madrid – Spain

Finally, you are informed that you can lodge a complaint with the data protection authority of your habitual residence, place of work or place of the alleged infringement if you consider that the processing of your personal data infringes the Applicable Data Protection Law.

In case you are not located in the EU/EEA zone, you can exercise those rights by contacting the data controller at its registered address stated above or by contacting the Global Privacy Team at Globalprivacy@bsci.com or by Postal Mail:

Boston Scientific Corporation

Global Privacy Office/Legal

300 Boston Scientific Way

Marlborough, MA 01752 (USA)